Certyfikat Rzetelności

Regulamin Konkursu
Spis treści

Regulamin Konkursu

 

Postanowienia ogólne

1.   Organizatorem konkursu pod nazwa „Wakacyjna Wyprawa Motocyklowa” (dalej „Konkurs”) są: P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra z siedzibą główną w Krakowie przy al. 29 Listopada 155b nr NIP 675-139-59-18, nr Regon 120748406   (dalej „Organizator”).

2.   Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem oficjalnej witryny internetowej znajdującego się pod adresem www.defender.net.pl („Portal”). W Konkursie można wygrać określone w niniejszym regulaminie (dalej ,,Regulamin,,) nagrody.

3.   Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy Regulaminu oraz przepisy prawa polskiego.

4.   Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje komisja (dalej „jury”), składająca się z osób wybranych przez Organizatora.

5.   Konkurs trwa od 1 września 2011 roku do 31 września 2011 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi za pośrednictwem strony www.defender.net.pl w dniu 1 października 2011 roku.

Uczestnicy

1.   Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia, miejsce zamieszkania na terenie Polski (dalej „Uczestnik”), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2. poniżej.

2.   W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonek, rodzeństwo).

Nagrody

Nagrody (dalej ,,Nagroda Główna,,) które można wygrać w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie stanowią:

1.   Nagroda Główna to "Torba na bak OXFORD FIRST TIME Exp. Tankbag OL 412"  o wartości 210zł.

2.   Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przestrzeganie postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych.

3.   Nagrody, które nie zostały przyznane Uczestnikom (Zwycięzcom) zgodnie z Regulaminem pozostają własnością Organizatora. Uczestnik (Zwycięzca) nie może żądać wypłacenia mu równowartości Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną.

Zasady przeprowadzenia Konkursu na najlepsze zdjęcie

1.   W Konkursie uczestniczyć mogą wszyscy użytkownicy Portalu (dalej„Użytkownik”). Każdy Użytkownik może nadesłać na konkurs tylko jedna prace.

2.   Uczestnicy Konkursu maja za zadanie wysłanie zdjęcia, na którym będzie znajdować się uczestnik wraz z motocyklem oraz kliknięcie przycisku:"Lubię To" na portalu społecznościowym www.facebook.pl

3.   Uczestnicy wysyłają w terminie podanym przez Organizatora zdjęcia na adres Konkurs.Defender@gmail.com. Każdy Użytkownik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie. Wszystkie zdjęcia muszą dotrzeć na podany adres w jednym e-mailu, wraz z imieniem, nazwiskiem.

4.   O wygranej w Konkursie decyduje jury w składzie: Sławomir Żmuda, Marcin Kędra.

5.   Uczestnik, którego praca zostanie przez jury najwyżej oceniona wygrywa Nagrodę Główną.

Wydanie Nagród

1.   O wygranej Zwycięzca poinformowany zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail z którego zostało wysłane zdjęcie. W dniu 1 października 2011 roku.

2.   Ewentualne, dodatkowe szczegóły odbioru Nagrody, zostaną ustalane indywidualnie przez Organizatora z uwzględnieniem zasad Regulaminu.

3.   Uczestnik przekazujący swoje dane osobowe odpowiada za to, ze podane dane osobowe są właściwe, pełne, aktualne i prawdziwe.

Prawa autorskie i pokrewne

1.   Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, ze posiada wszelkie upoważnienia niezbędne do wykorzystania wizerunku oraz ewentualnych praw autorskich, które związane są ze zdjęciem.

2.   Jeżeli w ramach korzystania z Portalu powstaną na rzecz Uczestnika prawa autorskie lub prawa pokrewne, Uczestnik z chwilą ich powstania udziela Organizatorowi niewyłącznej Licencji, na korzystanie z przedmiotu praw autorskich lub pokrewnych w zakresie zamieszczenia ich w ramach Portalu oraz innych stron internetowych, portali i serwisów Organizatora i innych osób, w tym utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym innym Uczestnikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

3.   Uczestnik zezwala Organizatorowi na korzystanie z utworu w ramach informowania o Portalu i jego promocji oraz informowania, reklamowania oraz promowania Organizatora oraz jego działalności, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności, a także w ramach prezentowania jego dorobku.

4.   Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Licencja, zezwolenia i zgody, o których mowa powyżej wydane są bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia, w zamian za możliwość korzystania z Portalu i udziału w Konkursie.

5.   Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw zależnych do zdjęć zamieszczanych w ramach Konkursu i dysponowania nimi. Organizator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz i do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami.

6.   Organizator ma prawo do publikowania i rozpowszechniania imienia, nazwiska i wizerunku Zwycięzców Konkursu.

Reklamacje

1.   Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie e-mailowo na adres Konkurs.Defender@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.

2.   Reklamacja powinna zawierać:

datę zdarzenia,

imię, nazwisko;

szczegółowy opis powodu/powodów reklamacji;

dowody (np. zrzuty ekranu).

3.   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamacje o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4.   Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

5.   Odpowiedz na reklamacje zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Uczestnika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać odpowiedz na inny, wskazany przez składającego reklamacje, adres e-mail, który nie jest przypisany do Uczestnika.

6.   Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia każdej reklamacji.

7.   Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Postanowienia końcowe

1.   Udziałem w Konkursie Uczestnicy potwierdzają swoją zgodę na używanie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności, w celu wysyłania informacji handlowych, informacji o przebiegu konkursu i innych akcjach marketingowych Organizatora.

2.   Konkurs został ogłoszony za pośrednictwem strony www.defender.net.pl, gdzie w zakładce: www.defender.net.pl/Regulamin-Konkursu-cterms-pol-72.html znajduje się udostępniony do wglądu Regulamin.

3.   Wysłanie na adres Konkurs.Defender@gmail.com zdjęć wykonanych przez Uczestnika lub podjecie jakiejkolwiek aktywności związanej bezpośrednio z uczestnictwem w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków Regulaminu.

4.   Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

5.   Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nadesłanych na konkurs zdjęć na portalu www.defender.net.pl oraz na serwisach spolecznosciowych.

6.   Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w  Regulaminie nienaruszajacych podstawowych zasad Konkursu. Ewentualne informacje o zmianach do Regulaminu będą niezwłocznie publikowane na Portalu lub droga elektroniczna rozsyłane do Uczestników.

7.   Organizator nie odpowiada za niemożliwość lub trudności w przeprowadzeniu Konkursu, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności z powodu nieprzewidzianych awarii lub konieczności naprawy nieprzewidzianych usterek Portalu, problemów z dostępem energii elektrycznej lub innych mediów, czy tez działań osób trzecich zakłócających lub w jakikolwiek inny sposób wpływających na funkcjonowanie Portalu i przeprowadzenie Konkursu, w tym działań o charakterze „hakerskim”. Wymienione przypadki nieprawidłowości nie mogą być przyczyna potencjalnych reklamacji ze strony uczestników Konkursu.

8.   Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów poniesionych w związku z ich uczestnictwem w Konkursie. Nie ponosi także odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku podania błędnych danych osobowych i nie jest odpowiedzialny za nieskuteczne doręczenie Nagrody spowodowane podaniem błędnego adresu lub niedoręczenie przez pocztę.

9.   Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub regulaminu Portalu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody. W takim przypadku jury Konkursu może wybrać w jego miejsce innego Zwycięzcę Nagrody zgodnie z Regulaminem.

10.  W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości, ze Zwycięzca na potrzeby Konkursu podał nieprawdziwe dane lub informacje, ma on prawo do wykluczenia takiego Zwycięzcy i pozbawienia go Nagrody.

11.  Organizator ma prawo do decydowania we wszystkich kwestiach dotyczących Konkursu i może go bez podania przyczyny przerwać, zmienić, ograniczyć lub anulować.

12.  Jeśli Nagrody podlegają obowiązkowi podatkowemu na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Nagroda, która otrzyma Zwycięzca, jest wygrana po opodatkowaniu a Organizator zgłosi i odprowadzi należny podatek.

13. Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani powiązana z Facebookiem. Zaopatrujesz w swoje informacje firmę P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra, a nie Facebooka. Informacje, które podajesz będą wykorzystywane wyłącznie do Konkursu oraz do celów promocyjnych i marketingowych (tak jak zostało to opisane w/w punktach).

X
X
X
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij